Allmänna Villkor

1. BOKNING, BOKNINGSBEKRÄFTELSE OCH AVBOKNING

Tiden för framkörning till upphämtning, start av resan, och ankomst till slutdestination beror på olika faktorer som t.ex. när beställningen görs, tillgången på bilar i området där upphämtning ska ske, trafik- och vädersituationen samt efterfrågan på övriga körningar vid tidpunkten som resan ska ske. Det är resenärens ansvar att i god tid planera sin resa med hänsyn till ovanstående. Information för bedömningen kan erhållas från TAXI VÄSTRA SKÅNE kundtjänst. Angivna punkter är dock antaganden och rekommendationer och inte bindande för TAXI VÄSTRA SKÅNE.
När beställningen gjorts via webben får du en bekräftelse på din beställning. Om bekräftelsen inte verkar motsvara din beställning, ber vi dig att omgående kontakta oss på de kontaktuppgifter som finns tillgängliga på vår hemsida eller i taxibilen. Du kan avboka en beställd resa men en avbokningskostnad på 100 kr debiteras fram till 1 vecka innan bokad resa därefter debiteras hela resan även om man avbokar. Detta eftersom vi planerar våra bokningar och bilar inför bokad resa. Förskottsbetalad resa återbetalas ej.

2. OM BILEN INTE KOMMER

Om den taxi du beställt inte kommer på utsatt tid, ber vi dig att omgående kontakta oss via telefon.

3. PRISER

Våra priser är antingen fasta- eller på rullande taxameterpris. Du kan fråga fastpris via växeleller chaufför men det är omständigheterna som till exempel efterfrågan, tid och vilka dagar som avgör om vi ska erbjuda er ett fastpris. Vi diskuterar inte våra priser.

4. BETALNING

Ni har möjlighet som privatperson betala kontant, med kort, swish och via klarna. Ni kan även betala en resa på distans. Företagskunder erbjuds faktura betalning med upp till 30 dagars
kredittid.

5. REKLAMATION

Om du inte är nöjd med resans utförande eller våra tjänster i övrigt vill vi gärna att du
meddelar oss detta genom att gå in på vår hemsida. Där kan du via email skriva till oss.
Du ska reklamera så snabbt som möjligt, men senast inom 7 dagar efter det att transporten
ägde rum (eller 7 dagar från det datum då transporten, vid utebliven transport, skulle ha ägt
rum). Är du fakturakund och har klagomål på en faktura ska reklamation mot fakturan göras
senast 7 dagar efter mottagen faktura.

6. VÅRT ANSVAR OCH ERSÄTTNINGSMÖJLIGHET

Om du drabbas av en skada när du reser med oss kan du, beroende på vilken typ av skada du
drabbats av och hur skadan uppkom, ha rätt till ersättning. Du ska alltid se till att snarast möjligt meddela oss om du drabbats av en skada och vill ha ersättning, dock senast inom 7
dagar från det att skadan uppkom. För personskada och skada på egendom som transporteras i taxibilen gäller de regler som
följer av trafikskadelagen (1975:1410), vilket vanligtvis innebär att ersättning betalas genom taxibilens (eller något annat inblandat fordons) trafikförsäkring. Om du skulle drabbas av en
person- eller sakskada under din resa med oss, skall du därför begära ersättning från den transporterande taxibilens trafikförsäkringsbolag. Om du kontaktar oss så hjälper vi dig med
information om till vilket försäkringsbolag du ska vända dig.
Om du drabbas av någon annan skada som inte ersätts ur bilens trafikförsäkring kan du ha rätt till ersättning från oss om vi eller taxibilen orsakat skadan genom vårdslöshet. Vårt ansvar är
emellertid begränsat till att enbart omfatta direkt skada, vilket innebär att vi inte ansvarar för indirekt skada, så som exempelvis utebliven inkomst, intäkt eller vinst, eller produktionsbortfall, tredjemansskada eller annan följdskada. Med undantag för personskador så är vårt ansvar begränsat till ett belopp per skada; för sakskada är begränsningen tretusen (3.000) kronor och för ren förmögenhetsskada tio (10) % av det vid tidpunkten för transporten gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vi ansvarar överhuvudtaget inte om våra möjligheter att utföra tjänsterna hindras eller en
skada uppkommer av omständigheter som ligger utom vår kontroll, som till exempel myndighetsåtgärd, strejk eller annan arbetskonflikt, drivmedelsbrist, maskin- eller annan
fordonsskada, hård väderlek eller oväntad driftstörning i verksamheten.

7. KUNDENS SKYLDIGHET ATT BEGRÄNSA SKADAN

Om du drabbas av en skada är du skyldig att göra vad som är skäligt för att begränsa din skada. Vi är inte skyldiga att betala ersättning för den del av skadan som du borde ha kunnat
undvika.

Call Now Button